REGULAMIN

Niniejszy Regulamin (dalej jako „ Regulamin”) określa warunki oraz zasady działania sklepu internetowego playmats.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Minimalne wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Chrome 98 lub FireFox 108.0.1 lub Opera 94.0.4606.38 lub Safari 16.1 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 10 mbit/s. 

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, a w przypadku zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon lub przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Chat konieczne jest posiadanie dodatkowo aktywnego numeru telefonu.
 2. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednak wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na:
  1. dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu, albo
  2. odbiorze przez Klienta Towaru określonego w zamówieniu w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Kościuszki 27C, Bydgoszcz. 
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 8. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Definicja Przedsiębiorcy Indywidualnego nie zawiera się w pojęciu „Przedsiębiorcy”.
 9. Rejestracja – oznacza czynność wymaganą w Regulaminie dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 10. Siedziba Sprzedawcy – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów pod adresem Kościuszki 27C, Bydgoszcz. 
 11. Sprzedawca – NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP.K. ul. Brandta 7b, 85-306 Bydgoszcz, NIP    9532688786, KRS 0000647293, REGON 365870913, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 12.  Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.playmats.eu
 13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie informacji kierowanych osobiście do danego podmiotu, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Usługodawca – NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP.K. ul. Brandta 7b, 85-306 Bydgoszcz, NIP    9532688786, KRS 0000647293, REGON 365870913, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 2 Rejestracja

 1. Do utworzenia Konta Klienta konieczne jest dokonanie przez Klienta nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4.  Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) dotyczących Sprzedawcy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje Klienta o zasadach przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie jest dobrowolne.
 6. Zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta nie jest uwarunkowane wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) dotyczących Sprzedawcy.
 7.  Zgoda, o której mowa w ust. 5 powyżej może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika w serwisach zewnętrznych, np. na portalach społecznościowych. W takim wypadku założenie Konta Klienta odbywa się poprzez przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową serwisu zewnętrznego, gdzie użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika lub innej danej go identyfikującej oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym serwisie zewnętrznym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie serwisu zewnętrznego, użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie zewnętrznym. Nazwa użytkownika do serwisu zewnętrznego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Serwisy zewnętrzne po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
 9. Dodatkowo Klient za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu może dokonać Rejestracji oraz późniejszego logowania w Sklepie Internetowym, a także przekazywania danych wysyłkowych do realizacji zamówienia, z wykorzystaniem konta w serwisie zewnętrznym, w tym portfeli elektronicznych.
 10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie Klientów do składania ofert w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Chat, w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Złóż zamówienie”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5.  Jeżeli ilość Towaru jest ograniczona Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.
 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, specyfikację oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
 7. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości wskazanej w ustępie powyżej, Usługodawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dane Sprzedawcy, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, oraz kosztem Usługi dodatkowej, jeśli została wybrana przez Klienta, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Złożenie zamówienia, o którym mowa w ust. 4 i ust. 7 powyżej, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. Niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.
 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany numer telefonu, w celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym.
 12. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu, jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca Indywidualny będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów w poz. 59 – 66 załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie automatycznie powiadomiony przez system Sklepu Internetowego o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach. 
 13. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny Towaru, Sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Usługodawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie.
 14. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

§ 4 Płatności

 1.  Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze są cenami brutto w złotych polskich (PLN). 
 2. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy;
  2. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;
  3. gotówką za pobraniem;
  4.  gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym
 4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie:
  1. do 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty przelewem bankowym (tradycyjny przelew);
  2. do 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 6. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez przesłanie wypełnionego formularza dostępnego na stronie Sklepu. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta (§ 8 Regulaminu).

 

§ 5 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę do klienta pod dowolny, wskazany adres, z wyłączeniem krajów znajdujących się na obszarze Afryki, Ameryki Południowej oraz Oceanii. 
 2. Na Stronie Internetowej Sklepu znajduje się informacja o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta, chyba że Klient wybrał odbiór w Siedzibie sprzedawcy. Sposób Dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi i wielkości zamówionego Towaru, o czym Klient każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Poprzez dokonanie wyboru Dostawcy Klient akceptuje warunki realizacji Dostawy określone przez wybranego Dostawcę.  
 5. W przypadku wyboru jako formy Dostawy automatu paczkowego, adresem Dostawy będzie adres automatu paczkowego wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Sprzedawca do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dołącza zgodnie z życzeniem klienta paragon lub fakturę VAT  obejmującą dostarczane Towary albo przesyła paragon lub fakturę VAT przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Paragon/Faktura VAT dostarczane są przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. 
 8. Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru, może tego dokonać w Siedzibie Sprzedawcy w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu. Termin odbioru Towaru zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania Towaru w Siedzibie Sprzedawcy, który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 3 Dni roboczych od terminu potwierdzonego przez Sprzedawcę zgodnie z powyższym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego).
 9. W przypadku Dostawy z odbiorem osobistym w Siedzibie Sprzedawcy rodzaj dowodu zakupu wystawionego przez Sprzedawcę zależy od wybranej przez Klienta opcji płatności.
 10. Zakończeniu transakcji Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji; Klient nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

§ 6 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
 2. W przypadku Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. 
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy lub do Sklepu Stacjonarnego, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: kontakt@playmaty.pl
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży na podstawie ustawy o prawach konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży (dalej „Odstępujący”), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Odstępującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Odstępujący może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4.  Odstępujący może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej.\. Skorzystanie z formularza online stanowi zgodę na dokonanie zwrotu środków na rachunek bankowy i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Odstępującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Odstępującemu otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Odstępujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Odstępującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Odstępującego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Odstępującego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Odstępujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Odstępującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Odstępujący obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Odstępujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Odstępujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Odstępujący chyba, wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje:
  1. w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 8 Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Chat;
  2.  Formularz kontaktowy;
  3. Newsletter;
  4.  Prowadzenie Konta Klienta;
  5. Zamieszczanie opinii.
 2. Usługi wskazane w ustępie powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
 11. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Klientom publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 12. Usługa nieodpłatna Chat, polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. W trakcie korzystania z nieodpłatnej usługi Chat, Klient ma możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu.
 13. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy, Sprzedawców, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawców; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 9 Odpowiedzialność Klienta 

 1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez niego i rozpowszechniane w ten sposób treści. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Treści zamieszczane przez Klienta nie stanowią poglądów Usługodawcy.
 4. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2.  umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów, Usługodawcę oraz Sprzedawców, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4.  wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2.  zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 6. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1.  zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy lub Sprzedawców, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy lub Sprzedawców; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 7. W przypadku otrzymania powiadomienia o naruszeniu praw, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 8. Klient udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Sklepu. Klient udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:
  1. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie;
  2.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 11 Ochrona praw 

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.

 

§ 12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Usługodawca, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 13  Możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3.  Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez 
  1. Zwrócenie się do rzecznika praw konsumenta,
  2.  złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub 
  3. złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 4. Lista podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich wpisanych do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK jest dostępna pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html 

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wobec Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych. W przypadku umów z Przedsiębiorcami (niebędącymi Przedsiębiorcami Indywidualnymi) Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Sprzedawcy ma wyłącznie charakter odpowiedzialności kontraktowej.
 2.  Odpowiedzialność na zasadach wskazanych w ustępie powyżej ponosi również Usługodawca.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. [Kanc1] W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu.
 5. Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023 r., z zastrzeżeniem, że dla Klientów, którzy zawarli umowę przed tym dniem r. zastosowanie ma ust. 4 powyżej.