Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest NETFIRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. z siedzibą przy ul. Brandta 7B, 85-306 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647293, zidentyfikowana dla celów podatkowych pod numerem NIP: 9532688786, zaś dla celów statystycznych pod numerem REGON: 365870913.

 

Dane kontaktowe Administratora

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

drogą e-mail − na adres: kontakt@playmaty.pl
telefonicznie – pod numerem kontaktowym: +48 536-222-733
w formie pisemnej – adres do korespondencji:  ul. Kościuszki 27C, 85-079 Bydgoszcz

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie z serwisu dostępnego pod domeną internetową o nazwie playmats.eu (dalej „serwis”). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie korzystania z serwisu, w tym w celu wypełnienia Formularza Zamówień/Rejestracji Konta, Formularza Kontaktowego oraz korzystania z usługi Newsletter.

 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w Formularzu Zamówień/Rejestracji Konta związane są:

a)  z kontaktem w celu realizacji umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu realizacji Umowy;

b)  z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umów – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami];

c)   z dokonywaniem rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w Formularzu Kontaktowym związane są:

d)     z komunikacją w związku z wiadomością przesłaną za pośrednictwem Formularza Kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt];

e)     z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umów – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami].

 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz przy zapisywaniu się na Newsletter, związane są:

a)  z zawarciem i wykonywaniem usługi Newsletter – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)  z marketingiem własnych usług i produktów Administratora – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług];

c)   z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem usługi Newsletter – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami].

Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez subskrybenta adres e-mail informacji od Administratora, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Newsletter jest dobrowolny i nieodpłatny. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Newsletter następuje w chwili złożenia dyspozycji „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Możesz zrezygnować z Newsletter w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej wiadomości e-mail pola zakończenia subskrypcji Newslettera lub przesyłając taką informację Administratorowi.

Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych przez użytkownika w ramach korzystania z serwisu.

 

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których są przetwarzane. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. Jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Po ww. okresie dane mogą być przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków, jak również podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Twoje dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Administrator z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na serwerach poza EOG (w szczególności Google). Podmioty te jednak są uczestnikami programu „Privacy Shield” i dzięki temu gwarantują poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy RODO.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji;  profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane sposób prowadzący do automatycznego podejmowania decyzji, jak również w formie profilowania.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

a)  dostępu do Twoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b)  w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda – do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie które nastąpiło przed jej wycofaniem);

c)   do przenoszenia danych osobowych;

d)  w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

e)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku naruszenia przez Administratora RODO).

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

 

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki, które są zapisywane podczas przeglądania serwisu przez system teleinformatyczny na urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem.  Pozwalają one na identyfikację urządzenia na którym zostały zapisane w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia.

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści w serwisie.

Po co korzystamy z plików cookies?

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie serwisem oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników serwisu.

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w serwisie?

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies:

sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
własne, które są ustawiane przez serwis;
podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn Hotjar Ltd.

Pliki cookies podmiotów trzecich

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics,
Google Ads,
Facebook Custom Audiences,
Facebook oraz Facebook Ads (pliki cookies narzędzi społecznościowych),
Instagram,
LinkedIn,
YouTube,
Hotjar Ltd

Wyświetlając serwis Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów. Dzięki temu administratorzy serwisów otrzymują informację, że wyświetlona została ta strona internetowa. Informacja o wyświetleniu serwisu wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów administratorów serwisów.

Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania znajdziesz w politykach prywatności administratorów ww. serwisów, w szczególności:

LinkedIN – www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Usługi Google Analytics - policies.google.com/technologies/partner-sites.
Facebook Custom Audiences  - www.facebook.com/privacy/explanation
Youtube - policies.google.com/privacy .
Hotjar - https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści serwisu czy nawet do całości zawartych treści.

 

Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest na serwerze w formie tzw. logów. Logi obejmują w szczególności takie dane jak: Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.