Dotacje

 

NETFIRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w okresie od 01.12.2020 r. do 01.11.2021 r. realizuje przedsięwzięcie nr 012/WPG/2/G/2020 pt. „Ekspansja produktowa Netfire Group sp. z o.o. sp. k na nowych rynkach Światowych poprzez targi Essen”.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację rynku zbytu oraz ekspansję z nowym produktem na rynkach Niemieckim, Francuskim, Brytyjskim oraz USA.

 

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie dywersyfikacja rynku zbytu oraz ekspansja z nowym produktem na rynkach Niemieckim, Francuskim, Brytyjskim oraz USA.

 

Miejsce realizacji projektu: ul. Brandta 7B, 85-306 Bydgoszcz

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu grantowego pn. „"FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.5 „Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP”, Poddziałanie 1.5.3 „Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw”, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 278 243,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 182 638,95 zł